Podsumowanie sprawdzianu szóstoklasisty

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Rok szkolny 2008/2009


Informacje wstępne
Dnia 3  kwietnia 2009 roku, o godzinie 9.00 i 11.00 odbył się w ZS im. Z. Mineyki wewnętrzny sprawdzian szóstoklasisty noszący tytuł „Wiatr”. Egzamin trwał 60 minut i miał charakter pisemny. Do sprawdzianu przystąpiło 132 uczniów klas szóstych, w dwóch grupach, liczących po 66 osób. Ze względu na warunki lokalowe (mała sala, która nie była w stanie pomieścić wszystkich uczniów klas szóstych), nie było możliwości przeprowadzenia sprawdzianu całościowo. Szóstoklasistom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, którzy stanowili 12,1% wszystkich uczniów przedłużono czas trwania egzaminu o 30 min. Do sprawdzianu przystąpili wszyscy uczniowie.  
Charakterystyka zestawu zadań egzaminacyjnych
Standardowy zestaw egzaminacyjny zawierał 27 zadań, w tym 23 zamknięte (uczeń wybierał jedną odpowiedź spośród czterech podanych) oraz 4 zadania otwarte (uczeń formułował własną odpowiedź). Arkusz skonstruowany był według planu zamieszczonego w tabeli.

Standard Maksymalna liczba punktów
% udział badanych umiejętności
Numery zadań
Czytanie 16 40% 1,3,4,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,23
Pisanie 9 22,5% 27
Rozumowanie 7 17,5% 5,6,20,21,22,25 – I,25 - III
Korzystanie z informacji 1 2,5% 10
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 7 15% 19,24,25 –II, 25 – IV, 25 – V

Łączna liczba punktów, którą mógł uzyskać uczeń za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 40, w tym 21 za zadania zamknięte, punktowane w skali 0 – 1, oraz 19 punktów za zadania otwarte. Zadania sprawdzały umiejętności: czytania, pisania, rozumowania. Wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z informacji.

Wyniki sprawdzianu
Do egzaminu przystąpiło 132 uczniów tzn. 100% szóstoklasistów.
Statystyczny uczeń klasy VI uzyskał 20,48 punktów na 40 możliwych . Oznacza to , ze statystyczny uczeń klasy VI naszej szkoły opanował 46,16 % czynności mierzonych w sprawdzianie.
Najwyższy wynik – 38 punktów uzyskał jeden uczeń.
Najniższy wynik – 9 punktów uzyskał również 1 uczeń.
Najczęściej uzyskiwane wyniki mieściły się w granicach 27 – 20 punktów, a uzyskało je 70 uczniów, co stanowi 53,1% wszystkich piszących.
Najwyższe wyniki, mieszczące się w granicach 38 – 28 punktów uzyskało 26 uczniów, co stanowi 19,6% wszystkich piszących sprawdzian.
Najniższe wyniki, 20 i mniej punktów uzyskało 36 uczniów, co stanowi 27,3% wszystkich piszących.
Najlepszy wynik wśród piszących sprawdzian, ze wszystkich klas szóstych uzyskała uczennica klasy VI c  Natalia Łubińska- 38 punktów  na 40 możliwych, co stanowi  95% punktów możliwych do uzyskania .


Średnie poszczególnych klas:

Lp
Klasa Średnia klasy w ilości
zdobytych punktów
Średnia klasy
procentowo
1 VI c 25,31 pkt 63%
2 VIa 25,21 pkt. 62,14%
3 VId 22,92 pkt. 55%
4 VIb 20,59 pkt. 52%
5 VIe 20,48 pkt. 46,1

OGÓŁEM 22,90 pkt. 55,66%

Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas:

 1. Klasa VI a – Łukasz Pryjda – 35 punktów – 87,5%
 2. Klasa VI b – Paulina Sikora – 33 punkty – 82,5%
 3. Klasa VI c – Natalia Łubińska – 38 punktów – 95%
 4. Klasa VI d – Natalia Wrzos – 37 punktów – 92,5%
 5. Klasa VI e – Dominika Feculak – 29 punktów – 72,5%

Wnioski do dalszej pracy:

 • Analiza wyników  sprawdzianu szóstoklasisty dostarczyła wielu cennych wskazówek , które powinny zostać wykorzystane w procesie dydaktycznym :
 • Należy doskonalić umiejętności najsłabiej opanowane;
 • Stosować w pracy z uczniem głośną analizę treści poleceń do zadań na forum klasy, ze zwróceniem uwagi na ucznia z trudnościami dyslektycznymi;
 • W dalszym ciągu należy ćwiczyć techniki rozwiązywania testów;
 • W czasie lekcji zwracać większą uwagę na pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów;
 • Ćwiczyć na wszystkich lekcjach czytanie ze zrozumieniem;
 • W procesie lekcyjnym stosować aktywizujące metody nauczania, które rozwijać będą twórcze i samodzielne myślenie uczniów;
 • Systematycznie kontrolować postępy uczniów;
 • Uściślić współpracę z rodzicami , uświadamiając im, że od nich w dużej mierze zależy przygotowanie się uczniów do zajęć lekcyjnych i odrabianie prac domowych.

 

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.