Posumowanie sprawdzianu szóstoklasisty

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sprawdzian szóstoklasisty

rok szkolny 2009/20010

podsumowanie

Informacje wstępne

Dnia 12  kwietnia 2010 roku, o godzinie  10.15 odbył się w ZS im. Z. Mineyki wewnętrzny sprawdzian szóstoklasisty noszący tytuł „ Czekolada”. Egzamin trwał 60 minut i miał charakter pisemny. Do sprawdzianu przystąpiło  29 uczniów klasy szóstej Szóstoklasistom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, którzy stanowili  6,9% wszystkich uczniów przedłużono czas trwania egzaminu o 30 min. Do sprawdzianu przystąpili wszyscy uczniowie.

Charakterystyka zestawu zadań egzaminacyjnych

Standardowy zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania, w tym 20 zamkniętych (uczeń wybierał jedną odpowiedź spośród czterech podanych) oraz 4 zadania otwarte (uczeń formułował własną odpowiedź). Arkusz skonstruowany był według planu zamieszczonego w tabeli.

Standard

Maksymalna

liczba punktów

% udział badanych

umiejętności

Numery zadań

Czytanie

10

25%

1,2,5,7,12,13,14,16,17,18

Pisanie

12

30%

23,24

Rozumowanie

8

20%

3,8,9,10,11,21.I,22.II,22.III

Korzystanie z informacji

2

5%

10

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

8

20%

4,15,20,21.II,21.III,22.II,22.IV,22.V

 

Łączna liczba punktów, którą mógł uzyskać uczeń za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 40, w tym 20 za zadania zamknięte, punktowane w skali 0 – 1, oraz 20 punktów za zadania otwarte. Zadania sprawdzały umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z informacji.

Wyniki sprawdzianu

Do egzaminu przystąpiło 29 uczniów tzn. 100% szóstoklasistów.

Statystyczny uczeń klasy VI uzyskał 22,6 punktów na 40 możliwych . Oznacza to , ze statystyczny uczeń klasy VI naszej szkoły opanował 56,5 % czynności mierzonych w sprawdzianie.

Najwyższy wynik – 33  punkty (82,5%) uzyskał jeden uczeń.

Najniższy wynik – 12  punktów (30%) uzyskał również 1 uczeń.

Najczęściej uzyskiwane wyniki mieściły się w granicach 21 – 17 punktów, a uzyskało je 14 uczniów, co stanowi 48,3% wszystkich piszących.

Najwyższe wyniki, mieszczące się w granicach 33 – 28 punktów uzyskało 9 uczniów, co stanowi 31% wszystkich piszących sprawdzian.

Najniższe wyniki, 18 i mniej punktów uzyskało 10 uczniów, co stanowi 34,5% wszystkich piszących.

Najlepszy wynik wśród piszących sprawdzian uzyskała uczennica klasy VI Natalia Łosiewicz- 33 punkty  na 40 możliwych, co stanowi  82,5% punktów możliwych do uzyskania .

Najlepsi uczniowie:

Lp.

Nazwisko, imię

zdobyte punkty

procentowo

1

Łosiewicz Natalia

33

82,5%

2

Bukowski Sebastian

32

80%

3

Buszta Dominika

32

80%

4

Bugajska Paulina

31

77,5%

5

Ciupiński Dawid

31

77,5%

6

Szczapiński Kamil

31

77,5%

7

Szymańska Natalia

29

72,5%

8

Czpczyńska Karolina

29

72,5%

9

Bereżańska Emilia

28

70%

Największą trudność sprawiły uczniom niektóre zadania wymagające umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystania wiedzy w praktyce oraz prawidłowego rozumowania w celu rozwiązania zadań. W 100% rozwiązano zadanie wymagające umiejętności korzystania z informacji.

Wnioski do dalszej pracy

Analiza wyników  sprawdzianu szóstoklasisty dostarczyła wielu cennych wskazówek , które powinny zostać wykorzystane w procesie dydaktycznym :

  • Należy doskonalić umiejętności najsłabiej opanowane;
  • Stosować w pracy z uczniem głośną analizę treści poleceń do zadań na forum klasy,
    ze zwróceniem uwagi na ucznia z trudnościami dyslektycznymi;
  • W dalszym ciągu należy ćwiczyć techniki rozwiązywania testów;
  • W czasie lekcji zwracać większą uwagę na pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów;
  • Ćwiczyć na wszystkich lekcjach czytanie ze zrozumieniem;
  • W procesie lekcyjnym stosować aktywizujące metody nauczania, które rozwijać będą twórcze i samodzielne myślenie uczniów;
  • Systematycznie kontrolować postępy uczniów;
  • Uściślić współpracę z rodzicami , uświadamiając im, że od nich w dużej mierze zależy przygotowanie się uczniów do zajęć lekcyjnych i odrabianie prac domowych.

Opracowała: J. Bałdos

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.